ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางสาวทัศนีย์ สมจิต
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
กลยุทธ์/แผนงาน /โครงการ
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลครู /นักเรียน
แหล่งเรียนรู้
รายชื่อเด็กนักเรียน
แผนที่โรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/10/2012
ปรับปรุง 27/09/2016
สถิติผู้เข้าชม 326077
Page Views 384018
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายพนมวิทย์ สราญรมย์
ตำแหน่ง : รักษาการครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 พ.ค 22- 24 ก.ย 22
ชื่อ-นามสกุล : นายรำเพย ฉิมศิริ
ตำแหน่ง : รักษาการครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 ก.ย 22 - 25 พ.ค 26
ชื่อ-นามสกุล : นายอัศวิน บุญประสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 พ.ค 26 - 9 มิ.ย 28
ชื่อ-นามสกุล : นายสำราญ ชูเนตร
ตำแหน่ง : รักษาการครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 มิ.ย 28 - 5 ส.ค 29
ชื่อ-นามสกุล : นายชนะ เชาว์หมู่
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 ส.ค 29- 11 ก.ย30
ชื่อ-นามสกุล : นายไพรัช เกรียงศิริ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 ก.ย 30 - 26พ.ค 31
ชื่อ-นามสกุล : นายสุธน เมฆนันทไพศิฐ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 27 พ.ค 31 - 11 ต.ค 31
ชื่อ-นามสกุล : นายสมาน สารีคำ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 ต.ค 31 - 22 ก.ค 34
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเลิศ ชูรา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 23 ก.พ 34 -4 ก.พ 36
ชื่อ-นามสกุล : นายคชา ฟักเกตุ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่ / ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 ก.พ 36- 30 ก.ย 43
ชื่อ-นามสกุล : นางประสิทธิพร เอี่ยมสอาด
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่ / ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 ก.ย 43 - 7 ก.ค 48
ชื่อ-นามสกุล : นายสมหวัง บุญผ่อง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 ก.ค48- 7 ก.พ 50
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชระ มาลี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 ก.ย 50- 26 ม.ค 52
ชื่อ-นามสกุล : นายเนตร ใจเร็ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 27 ม.ค 52 - 30 ส.ค 53
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต เกดุ ต่วนเครือ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 เม.ย54- 23 พ.ค 55
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวหชลนินจ์ สมจิต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 24 พ.ค 55- ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด  อ.วังทอง  จ.พิษณุโลก   
 Webmaster  by  Hacholanin